Вътрешни нормативни документи

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020-2024 г.

Правилник за дейността на детската градина

Програмна система

Годишен план за учебната 2023-2024 година

Дневен режим

Седмично разпределение

График на допълнителните дейности

Етичен кодекс за работа с деца

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на деца

Модел на работа със семейството и децата в периода на адаптация

План за обучение по БДП

Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекции