Вътрешни нормативни документи

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020-2021 г.

Правилник за организиране дейността на детската градина

Програмна система

Годишен план за учебната 2022-2023 година

Дневен режим

Седмично разпределение

Етичен кодекс за работа с деца

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Модел на работа със семейството и децата за адаптация

План за обучение по БДП