Вътрешни нормативни документи

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020-2021 г.

Правилник за организиране дейността на детската градина

Програмна система

Годишен план за учебната 2021-2022 година

Дневен режим

Етичен кодекс за работа с деца

Етичен кодекс на служителите

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Вътрешни правила за намаляване риска от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет

График за дейности над ДОС

План за обучение по БДП