Вътрешни нормативни документи

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2023-2028 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правилник за дейността на детската градина

Годишен план за учебната 2023-2024 година

Дневен режим

Седмично разпределение

График на допълнителните дейности

Етичен кодекс за работа с деца

Модел на работа със семейството и децата в периода на адаптация

План за обучение по БДП

Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекции