Проект АПСПО – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

      ДГ „Буратино“ от м. февруари 2020г. се включи в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Този проект се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата в риск . Проектът е с продължителност 30 месеца и е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с говорни проблеми или с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците,както и мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.