Проект 2020-1-BG01-KA101-078117 – „Забавлявай се докато учиш“, по Програма „Еразъм+“

 

       Проект „Забавлявай се докато учиш“- 2020-1-BG01-KA101-078117, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

 

Съвременното образование изисква децата да се образоват адекватно на предизвикателствата. Да бъдат подготвени за живота и да имат нужните умения за новото време.

Разработената стратегия на детската ни градина отчита промените, приветства разнообразието и се насочва към интеркултурност и мултикултурност, с цел повишаване на качеството на образованието, равен старт и устойчивост на образователните резултати от ранно детство.

Екипът ни осъзнава, че за да отговорим на предизвикателствата и променящите се изисквания, трябва да повишим компетенциите си, за да гарантираме ново качествено обучение с европейско измерение.

Главната цел, която си поставяме, е да повишим качеството на образованието, което предлагаме, гарантиращо добре подготвени деца.

Курсовете, в които избрахме да се включим отговарят едновременно на целите на детската градина и на индивидуалните ни  потребности.

Курсът „Дигитална класна стая“ е насочен към придобиване на практически знания за дигитализиране на учебния процес. Представя много нови идеи за обучение, за изграждане на умения, свързани с ефективно използване и комбиниране на различни методи и материали, които могат да бъдат прилагани в детската градина.

Вторият курс: „Учене чрез игра“ е насочен към информираност и развитие на техниките за възпитание и преподаване от учителите в областта на игровите дейности, езиковото развитие, ранното чуждоезиково обучение, изкуството, прилагане на европейски практики.

Успешното им провеждане ще ни помогне  да повишим компетенциите си по отношение на управлението на една по-ефективна, интерактивна класна стая, в която да бъдат внедрени иновативни, творчески и интересни методи на обучение. Ще имаме възможност да  усъвършенстваме уменията си за повишаване мотивацията на деца в 5-7 годишна възраст чрез интерактивни и ангажиращи дейности, да овладеем нови дигитални компетенции, да получим нови практически идеи за това как могат да се включат по интересен интригуващ начин технологиите в обучението на деца, чрез използване на иновативни начини за преподаване и обучение.