Проект 2020-1-BG01-KA229-079245 „Бъдещи умения и компетенции за деца“ по Програма „Еразъм+“

Договор № 2020-1-BG01-KA229-079245  Бъдещи умения и компетенции за деца  по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2„ Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“(КА229)

 

За да отговорят на новите промени в глобализиращата се общност, застрашена от природни бедствие и пандемия ат вируси, образователните институции също трябва своевременно да се променят, за да предоставят на своите ученици адекватна подготовка, което от своя страна ще ги изгради като млади специалисти с висока конкуренция на европейския пазар на труда.

Това налага  въвеждането на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение, както и ИКТ решения в учебния процес.

С цел насърчаване на процесите на адаптация към новите реалности, две предучилищни заведения от РБългария – ДГ“Буратино“ и от Италия-Istituto Comprensivo Statale „Don Lorenzo Milani“- всеки с опит в съответната педагогическа област , създават партньорство, в рамките на което те ще обменят добри преподавателски практики в следните области:

 1. Развитие на ключови дигитални умения и компетенции;
 2. Въвеждане на нови творчески и интерактивни методи на обучение;
 3. Мултикултурно обучение чрез прилагане на изкуства, фолклор и културно наследство;

Основната цел на проекта е да повиши  качеството на предлаганото обучение от двете предучилищни заведения, като го допълни с нови методи на преподаване, отразяващи съвременните социално-икономически реалности и да разменя между тях добри практики. По този начин младите обучаеми ще бъдат по-подготвени за  реалния живот и за предстоящите класове на началните училища и ще получат по-добра адаптация към новата реалност на нашето съвремие.

В съответствие с тази цел са и специфичните цели на проекта:

 1. Създаване на по-атрактивен и практически насочен учебен процес;
 2. Подобряване на дигиталните и цифровите компетентности на учителите и децата;
 3. Въвеждане в ежедневния процес на обучение на най-новите ИКТ инструменти и приложения;
 4. Укрепване на профила на учителската професия и подпомагане на учителите за осигуряване на висококачествено образование;
 5. Постигане на по-привлекателно образование за деца чрез творчески подходи;
 6. Насърчаване на европейското сътрудничество в областта на образованието и обмена в Европа;

Тези цели ще бъдат постигнати чрез 2 обучителни събития с включени по 7 учители от всяко предучилищно заведение, в които организациите партньори ще обменят педагогически опит и добри практики в областта, в която имат доказана експертиза. Обученията ще се проведат като обмен на ротационен принцип в Италия и България, като  под формата  на презентации, семинари, групови дискусии, симулации, казуси и др. педагозите ще споделят своя опит с партньорите по проекта.

След приключване на всяко събитие участниците в него ще получат сертификат за мобилност  Europass, удостоверяващ знанията, компетенциите и придобития опит.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 1. Подобрени езикови и цифрови компетенции на участниците- учителите да придобият умения за работа с новите ИКТ в учебния процес-мултимедия, интерактивни дъски, виртуални лаборатории, 3D симулации;
 2. Използване на най-новите ИКТ в учебния процес;
 3. Усвояване и прилагане на нови творчески методи на преподаване/ визуални асоциации, дизайнерско творческо мислене/ ;
 4. Разработени и готови за използване педагогически материали- презентации, статии, интерактивни задачи и др. по темите на проекта и тяхното разпространение по други детски заведения в двете държави и Европа.