eTwinning – проект „Our planet, our home – childhood in nature“

Автор е ст. учител Адриана Топалова , а съавтор – Ивана Давчич /Хърватия/. Почти всички педагози от детската ни градина са участници в проекта заедно с учители от Хърватия, Гърция, Турция, Литва, Грузия, Испания и Румъния.

 

ЦЕЛИ:

 • Да се ​​научим да познаваме, обичаме и уважаваме средата, в която живеем.
 • Придобиване на конкретни представи за значението на природните ресурси за съществуването на растенията, животните и човека и значението на тяхното опазване.
 • Децата да се запознаят с основните видове отпадъци в ежедневието и възможностите за тяхното намаляване.
 • Да развият нагласи за уважение към околната среда чрез ограничаване на отпадъците и допринасяне за разделно събиране и рециклиране .
 • Да запознаем децата с основни проблеми, произтичащи от човешката дейност (изчезване на растения и животни, унищожаване на средата, в която живеят, замърсяване на природата).
 • Насърчаване на положително отношение към планетата Земя.
 • Изграждане и развитие на позитивна, иновативна образователна среда за учене.
 • Условия за личностна изява на децата и себеутвърждаване.
 • Сътрудничество, обмяна на опит и развитие на идеи с деца и учители от други страни.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Усвоени основни начини за опазване на околната среда чрез намаляване на използването на ресурси и количеството отпадъци, повторно използване и рециклиране на материали.
 • Формирани конкретни представи за предназначението, правилата и начините за разделно събиране на отпадъците, тяхното преработване и въздействието върху околната среда.
 • Децата ще научат повече за основните последици от негативното въздействие на човека върху природата – загуба на биоразнообразие и глобално замърсяване.
 • Интерес и устойчива готовност за екологосъобразност и опазване на природата; Желание за защита на природата и нейните богатства.
 • Разширени умения за работа с интерактивни приложения.
 • Създаване на партньорства; обогатяване на педагогическия опит.
 • Краен продукт – Създаване на колекция от електронни книги с добри практики и финално видео