Protect nature, save the planet

PROTECT NATURE, SAVE THE PLANET
Международен eTwinning проект “

 

Автор:  Адриана Топалова, старши учител в Монтесори детска градина „Буратино“, гр. Пловдив

Страни-участници: България, Румъния, Турция, Гърция, Словакия, Литва, Сърбия.

 

ЦЕЛИ:

 

 • Провокиране на интереса на децата към нашата планета Земя и нейното опазване.
 • Придобиване на знания за значението на природните ресурси за съществуването на растенията, животните и хората и значението на тяхното опазване.
 • Познаване на основните видове отпадъци в ежедневието и възможностите за тяхното намаляване.
 • Развиване на нагласи за уважение към околната среда чрез ограничаване на отпадъците и допринасяне за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.
 • Насърчаване на положително отношение към планетата Земя.
 • Създаване на навици, които ще подобрят качеството на нашата среда.
 • Изграждане и развитие на позитивна, иновативна образователна среда за учене.
 • Условия за личностна изява на децата и себеутвърждаване.
 • Сътрудничество, обмяна на опит и добри практики с деца и учители от други страни.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

 • В края на проекта очакваме децата да бъдат по-запознати с проблемите на околната среда.
 • Усвоени основни начини за опазване на околната среда чрез намаляване на използването на ресурси и количеството отпадъци, повторно използване и рециклиране на материали.
 • Децата ще научат повече за основните последици от негативното въздействие на човека върху природата – загуба на биоразнообразие и глобално замърсяване.
 • Формиран интерес и устойчива готовност за природосъобразни и природозащитни дейности; Желание за защита на природата и нейните богатства.
 • Разширени дигитални умения за работа с интерактивни приложения.
 • Създаване на партньорства; обогатяване на педагогическия опит.

 

 

Екологичното възпитание на децата е приоритетна задача в предучилищното и училищното образование и е важно условие за формиране на екологична култура. Нашата задача като учители е да формираме у децата отношение на отговорност и уважение към природата, като ги научим да опазват природните ресурси. Основната цел на проекта е да повиши информираността относно опазването на околната среда, както и необходимостта от грижа за природата и нейните обитатели. Ще работим върху различни аспекти на проблема с околната среда, като вода, отпадъци, рециклиране и ще научим повече за растенията и животните около нас. Ще организираме дейности на открито и нашите ученици ще имат възможност да работят с природни материали, да изследват и прекарват повече време сред природата. Дейностите по проекта ще дадат възможност на децата да разберат взаимовръзката между природата и хората, ще възпитат трайни знания, умения и нагласи за екологичното поведение на децата.