Документи

 

       ВЪТРЕШНИ  НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ

 

 

ВЪНШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

  

Закон за предучилищното и училищното образование

Наредба за записване, отписване и приемане на деца в детски градини

Заповед за месечни такси

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

 

 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ,  

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДГ „БУРАТИНО“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

ПО РМС №704  ОТ  05.10.2018

 

Comments are closed.