Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

ДГ“Буратино“ работи по проект: BG05M2OP001-3-005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Bookmark the permalink.