ДГ „БУРАТИНО“ – непрекъснато развитие и усъвършенстване

        Екипът на ДГ „Буратино“ непрекъснато повишава професионалната си компетентност чрез обучения и квалификации, съобразени с изискванията на новото време. Предвид мащабите на настъпващите икономически и социални промени в обществото ние носим отговорност децата да бъдат подготвени за по-добра адаптация. Именно поради това търсим нов подход чрез непрекъснато усъвършенстване на квалификацията си с цел повишаване конкурентноспособността и качеството на работа на нашия екип. За целта взехме участие в поредно обучение, чиято тема беше “ Атестирането – механизъм за самооценяване, оценяване , мотивиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти“ по Проект BG05M20P001-2.010.0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, което се проведе в гр. Казанлък в периода 05.06-06.06.2021 г.