Познавателни книжки

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

С решение на педагогически съвет, отразено в протокол  № 5 от  24.02.2020 г. беше взето решение с децата в подготвителните  групи да се работи  по програмна система „Аз съм в детската градина” / 5-6-годишни деца/ и  „Аз ще бъда ученик” / 6-7-годишни деца/ на издателство „Изкуства”. В  групите на ДГ се използват материалите от  познавателните книжки на издателство „Изкуства“ по следните образователни направления:

 

1.Български език и литература – съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра:

Свързана реч

Речник

 Граматически правилна реч

 Звукова култура

 Възприемане на литературно произведение

  Пресъздаване на литературно произведение

 

2.Математика – съдържанието по образователното направление е систематизирано в пет образователни ядра:

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

 Времеви отношения

Геометрични фигури и форми

 

3.Околен свят – съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра:

Самоутвърждаване и общуване с околните

 Социална и здравословна среда

Светът на природата и неговото опазване

Културни и национални ценности

4.Изобразително изкуство – чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра:

Художествено възприемане

 Изобразителни материали и техники

 Изобразително творчество

 

5.Музика – съдържанието по образователното направление е систематизирано в четири основни ядра: 

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на музикалната изразност.

 

6.Конструиране и технологии –  съдържанието по образователното направление е систематизирано в четири основни ядра:

Конструиране и моделиране

 Обработване на материали

Съединяване и свързване

 Грижи и инициативност

Техника

 

7.Физическа култура  – съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра:

Естествено приложна двигателна дейност

 Спортно-подготвителна двигателна дейност

 Физическа дееспособност

Игрова двигателна дейност

 

    Програмната система на издателство „Изкуства“  е интегрирана и създадена в името на детето, в помощ на учителя и родителя, разработена по възрастови групи. Тя  осигурява пълноценното детско развитие . Освен това дава  възможност детето успешно да навлиза в социалния свят, в познанието и творчеството.  Дава възможност на родителя да „израства“ заедно с детето,  да се чувства уверено и като равностоен партньор с учителите. Програмната система е разработена по такъв начин, че да подпомага максимално педагога в отговорната му мисия – да постига удовлетворение и по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите.

Основните принципни положения, заложени при разработването на програмната система са:

Детето е център и субект в педагогическото взаимодействие;

Осигуряване на равни шансове за всички деца при отчитане на индивидуалните темпове на детското развитие.

 

Линк към познавателните книжки на издателство „Изкуства“ –

https://izkustva.bg/dgbooks1.php