Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Вътрешни правила за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет

 

     ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ “БУРАТИНО“

  1. Димитър Любов Червенков  /председател/
  2. Петя Стефанова / Зам. Председател ОС/
  3. Ружа Светославова Ватева   /Протоколчик ОС/
  4. Таня Петрова  / Технически секретар и организатор /
  5. Мария Златарева    Финансиращ орган

/дата на качване 01.10.2020 г./

/дата на качване 02.03.2021 г./

/дата на качване 16.04.2021 г./

/дата на качване 22.06.2021 г./

/дата на качване 07.10.2021 г./

/дата на качване 13.10.2021 г./

/дата на качване 17.01.2022 г./

/дата на качване 22.02.2022 г./

/дата на качване 28.02.2022 г./